Xưởng sản xuất

 

1. Dây truyền gia công cơ khí có phoi.

phôi 1

 

 

phôi 2

 

 

 

phôi 3

 

 

phôi 4

 

 

2. Dây chuyền dập

dập 1

 

 

 

dập 2

 

 

dập 3

 

 

dập 4

 

3. Dây truyền hàn.

hàn 1

 

 

hàn 2

 

4. Dây truyền sơn.