Thông báo V/v bầu cử thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Thông báo V/v bầu cử thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Xem thông báo tại đây